Gebruiksvoorwaarden van de website

 

Gebruiksvoorwaarden van de website

RPM International Inc. (“ BEDRIJF ”) onderhoudt deze website op www.rpminc.com en de bijbehorende websites, webpagina's, inhoud en ander materiaal waar deze gebruiksvoorwaarden van de website aan zijn gekoppeld (gezamenlijk de “Site”) om aan gebruikers te verstrekken ( ook “u”) informatie over het BEDRIJF, zijn sector en zijn producten. Uw toegang tot en gebruik van de Site is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, ons Privacybeleid, te vinden op https://www.rpminc.com/privacy-policy , en alle toepasselijke wetten. Door de Site te bezoeken, aanvaardt u, zonder beperking of kwalificatie, deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en ons Privacybeleid. U dient de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en de voorwaarden, zoals gewijzigd, van toepassing zijn op uw gebruik van de Site. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Site daarna. Uw voortgezette gebruik van de Site nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt geacht aanvaarding van die wijzigingen te zijn. Alle nieuwe functies die de site aanvullen of verbeteren, zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website.

Over het algemeen

U bent vrij om door de site te bladeren, toegang te krijgen tot periodieke e-nieuwsbrieven en technische bibliotheken van het bedrijf, productcatalogi(s) te bekijken, vragen in te dienen, deel te nemen aan wedstrijden, promoties, enquêtes of andere diensten en alle andere informatie op de site te bekijken. Dit en al het andere door het BEDRIJF goedgekeurde materiaal dat op de Site beschikbaar is, wordt 'Gelicentieerde inhoud' genoemd. U mag gedeelten van de Gelicentieerde Inhoud bekijken en afdrukken voor uw eigen intern gebruik, maar niet voor wederverkoop of andere commerciële exploitatie en niet voor ander gebruik dan zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid. Elk ander gebruik van gelicentieerde inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF is ten strengste verboden.

Productinformatie

Hoewel BEDRIJF commercieel redelijke inspanningen levert om nauwkeurige informatie te verstrekken, veranderen de sectoren waar BEDRIJF deel van uitmaakt en de rechtsgebieden waarin het bedrijf actief is en de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op die sectoren en rechtsgebieden regelmatig. Daarom is de informatie op de Site mogelijk niet actueel of nauwkeurig. Omdat er veel factoren een rol spelen bij het besluitvormingsproces bij de aanschaf van een bepaald product en ieders specifieke omstandigheden en behoeften kunnen verschillen, wordt de Gelicentieerde Inhoud alleen ter informatie aangeboden. BEDRIJF kan niet garanderen of garanderen dat de Gelicentieerde Inhoud accuraat is, voldoet aan uw specifieke behoeften of vereisten of dat de verstrekte aanbevelingen, voorschriften of andere verstrekte informatie volledig, accuraat of actueel is voor uw specifieke behoeften (zie onze garantiedisclaimer in Hoofdstuk 10 hieronder). Elke claim of verklaring over de effectiviteit van COMPANY-producten en/of claims of verklaringen waarin de effectiviteit van COMPANY-producten wordt vergeleken met die van anderen, is uitdrukkelijk beperkt tot het land van toepassing zoals vermeld op de Site en als er niet naar een land wordt verwezen, de Verenigde Staten. . Als een product of monster dat door BEDRIJF via de Site wordt aangeboden, niet is zoals beschreven, is uw enige remedie het retourneren ervan in de originele, ongebruikte vorm en het ontvangen van een vervanging van het product dat u hebt gekocht of een terugbetaling van de prijs die u hebt betaald. Productbeschrijving en prijzen kunnen worden gecorrigeerd en gewijzigd. BEDRIJF kan productbestellingen die tegen een onjuiste prijs of op basis van foutieve promotievoorwaarden zijn geplaatst, weigeren of annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd. Eventuele verkopen via de Site zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden en/of Factuurvoorwaarden van het BEDRIJF.

 

Ingezonden inhoud

Als u ervoor kiest om enige inhoud op of via de Site (“Ingediende inhoud”) te uploaden, posten, distribueren, indienen of anderszins te publiceren, verklaart en garandeert u dat u de enige en exclusieve auteur en eigenaar bent van dergelijke Ingezonden inhoud en alle auteursrechten, patenten en patentrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteitsrecht, recht op privacy en andere eigendomsrechten (gezamenlijk “IP-rechten”) daarin en afstand doen van eventuele “morele rechten” die u mogelijk heeft op dergelijke Ingezonden Inhoud; dat alle ingediende inhoud juist is; dat noch de Ingezonden Inhoud, noch het gebruik daarvan in strijd zal zijn met deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, het Privacybeleid van het BEDRIJF of enige wet- of regelgeving; en dat u een volwassene bent (dat wil zeggen, ten minste de meerderjarigheidsleeftijd in uw rechtsgebied en dus geen “minderjarige”). Om twijfel te voorkomen, gaat u er specifiek mee akkoord dat geen enkele Ingediende Inhoud: vals, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zal zijn; inbreuk maken op de IE-rechten van derden, deze onrechtmatig toe-eigenen of anderszins schenden; het schenden van enige wet, statuut, verordening of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten die exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of valse reclame regelen); lasterlijk, onverdraagzaam, hatelijk, beledigend voor anderen op basis van ras, religie, etniciteit, geslacht, seksuele identificatie of geaardheid zijn, of op onrechtmatige wijze bedreigend of intimiderend zijn voor een individu of andere partij; eerder geheel of gedeeltelijk aan u of door u aan een derde partij zijn verkocht, overgedragen, in licentie gegeven of anderszins zijn overgedragen tegen geldelijke of andere tegenprestatie; of kwaadaardige code, computervirussen, malware of andere computerprogramma's of -bestanden bevatten die bedoeld zijn om andere computersoftware, hardware of gegevens te beschadigen, te vernietigen of te bevriezen, of om deze bloot te stellen aan aanvallen, vernietiging of onbruikbaarheid.

U verleent aan het BEDRIJF een eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, wereldwijd recht en licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, verwijderen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken, distribueren, publiekelijk vertonen en uitvoeren, verkopen en/of de Ingezonden Inhoud anderszins geheel of gedeeltelijk over te dragen en/of op te nemen in welke vorm, medium of technologie dan ook, en om dergelijk recht en licentie over te dragen aan een derde partij zonder compensatie aan u.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle ingediende inhoud naar eigen goeddunken van het BEDRIJF mag worden gebruikt of verwijderd; dat BEDRIJF het recht heeft om inhoud op of toegankelijk via de Site, inclusief ingediende inhoud, te wijzigen, samen te vatten of te verwijderen; dat BEDRIJF geen geheimhoudingsplicht heeft met betrekking tot de Ingezonden Inhoud; en dat u mogelijk geen enkele mogelijkheid, mogelijkheid of mogelijkheid heeft om de ingediende inhoud te bewerken, in te trekken of te verwijderen. Als u uw e-mailadres of andere contactgegevens verstrekt in verband met of opgenomen in de Ingezonden Inhoud, gaat u ermee akkoord dat het BEDRIJF en zijn dienstverleners deze kunnen gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot dergelijke Ingezonden Inhoud en voor andere doeleinden.

Gebruikersgedrag

U bent verantwoordelijk voor uw communicatie en acties die op of via de Site worden ondernomen. Obsceen of beledigend taalgebruik, intimidatie, bedreigingen of misbruik van welke aard of vorm dan ook op de Site, inclusief via e-mail, post of andere transmissie, is ten strengste verboden. Het nabootsen van anderen of het verkeerd voorstellen van uw relatie met BEDRIJF of een ander is verboden. U mag op of via de Site geen materiaal uploaden, posten, distribueren, indienen of anderszins publiceren dat lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend, smadelijk is, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, privacy of publiciteitsrechten van iemand anders, haatzaaiend, racistisch of etnisch aanstootgevend is of die een strafbaar feit kunnen vormen of aanmoedigen, een wet of de rechten van iemand anders kunnen schenden of anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid.

U stemt ermee in geen headers te vervalsen of op andere wijze identificatoren te manipuleren om de oorsprong van alles wat via de Site wordt verzonden (inclusief eventuele Ingezonden Inhoud) te verhullen, eigendoms- of vertrouwelijke informatie openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de IE-rechten van iemand anders. U mag geen commercieel materiaal naar de site uploaden, de site gebruiken om anderen te werven, reclame maken of iets promoten.

Elke poging om de Site, de servers, netwerken, software die in verband met de Site wordt gebruikt (“Software”), apparatuur of database die met de Site is verbonden, te verstoren of te verstoren, hetzij via kwaadaardige code, bestanden of andere middelen, of pogingen om de Site te demonteren Het is ten strengste verboden Software te reverse-engineeren of te decompileren, beveiligingsfuncties zoals wachtwoorden te omzeilen of enige actie te ondernemen die de privacy of veiligheid van de Site, gebruikers of andere bezoekers in gevaar brengt.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw communicatie en uw activiteiten op de Site. Onder geen enkele omstandigheid is of zal het BEDRIJF op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor dergelijke communicatie, het gebruik door u of iemand anders van de Site, ingediende inhoud of gelicentieerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in gelicentieerde inhoud, of voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van de site, eventuele ingediende inhoud of gelicentieerde inhoud.

Vergoeding

U stemt ermee in om BEDRIJF haar functionarissen, directeuren, leveranciers, dienstverleners, co-branders of andere partners, agenten en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen, vrij te stellen en te vrijwaren van alle claims, eisen, schade, vergoedingen en kosten van welke aard dan ook, inclusief redelijke honoraria van advocaten en andere professionals, als gevolg van of voortvloeiend uit alles wat u indient of verzendt via de site, met name inclusief eventuele ingediende inhoud, uw gebruik van de site, uw verbinding met de site, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden van de website, de IE-rechten van een andere partij of enige wet- of regelgeving, of uw roekeloos, opzettelijk of anderszins onrechtmatig wangedrag. In het geval dat u een wederverkoopcertificaat, belasting- of andere informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, frauduleus of verouderd is, gaat u ermee akkoord het BEDRIJF schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid, schade, verlies of kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten en andere professionals) die deze kan oplopen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van bedrijfswinsten, belastingen, boetes of sancties, rente, vergoedingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met enige claim, eis, actie of een procedure die door een derde partij tegen BEDRIJF wordt beweerd of gestart op basis van de informatie die u verstrekt of uw gebruik van de Site.

Wijzigingen aan de site

Van tijd tot tijd kan het BEDRIJF de Gelicentieerde Inhoud, de diensten die via de Site worden aangeboden of beëindigd, wijzigen of de mogelijkheden van de Site uitbreiden. COMPANY behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, het Privacybeleid en de Site te wijzigen en/of de Site (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden van de website en het privacybeleid regelmatig te raadplegen. U stemt ermee in dat BEDRIJF niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke actie.

Beëindiging

Het BEDRIJF kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de Site opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, vooral als het BEDRIJF van mening is dat u de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website hebt geschonden of in strijd met de letter of de geest ervan hebt gehandeld. . Het BEDRIJF kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, ook stoppen met het aanbieden van de Site, of een deel daarvan, met of zonder voorafgaande kennisgeving, of Ingezonden Inhoud of andere gebruikersbijdragen verwijderen of weigeren te plaatsen, om welke reden dan ook of zonder reden. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke opschorting of beëindiging kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving en dat BEDRIJF onmiddellijk verdere toegang tot de Site kan blokkeren. BEDRIJF is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Site. Zonder het voorgaande te beperken, heeft BEDRIJF het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijk bevel waarin ons wordt verzocht of opgedragen de identiteit of andere informatie openbaar te maken van iedereen die materiaal op of via de Site opent of plaatst. U doet afstand van en stelt het bedrijf en zijn aangesloten bedrijven, licentiehouders en dienstverleners vrij van claims die voortvloeien uit acties die zijn ondernomen door, tijdens of als resultaat van haar onderzoeken, en van alle acties die zijn ondernomen als gevolg van onderzoeken door een bedrijf of wetshandhavingsautoriteiten.

Koppelingen

Deze site kan links naar andere internetwebsites of bronnen bevatten. Wanneer u op een link naar die sites klikt of deze volgt, verlaat u deze site. BEDRIJF heeft geen controle over dergelijke sites, hun inhoud of bronnen of de zakelijke praktijken of het beleid van de exploitanten van dergelijke sites. Noch deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, noch het Privacybeleid van BEDRIJF zijn van toepassing op de praktijken van bedrijven of individuen die de gelinkte sites exploiteren. Wees daarom voorzichtig en bekijk de servicevoorwaarden en het privacybeleid van alle sites die u bezoekt om meer te weten te komen over hun praktijken bij het verzamelen van informatie. HET BEDRIJF wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke externe sites of bronnen of de inhoud daarvan, onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor advertenties, producten, diensten, informatie of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of middelen. De aanwezigheid van een link op de Site betekent of impliceert niet dat het BEDRIJF de gelinkte site onderschrijft. Uw gebruik van de links is op eigen risico. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat BEDRIJF niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op goederen, diensten, informatie of materialen die beschikbaar zijn op of via een dergelijke link, site of bron.

Eigendomsrechten van het BEDRIJF

Alles wat u op de Site ziet of leest, inclusief het verzamelen, compileren, samenstellen en rangschikken van Gelicentieerde Inhoud, wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten, en mag niet worden gebruikt behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BEDRIJF. toestemming. De site en de bijbehorende software, de verzameling, compilatie, montage en rangschikking van gelicentieerde inhoud, alle afbeeldingen, fotografie, grafische afbeeldingen, illustraties, tekst en andere informatie en materiaal gevonden op de site, ongeacht de bron, alle merken en ander intellectueel eigendom met betrekking tot daartoe en alle informatie en gegevens verzameld via de Site (die allemaal zijn opgenomen in en gelicentieerde inhoud omvatten), zijn eigendom van het BEDRIJF of haar leveranciers of partners en worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. Alle handelsmerken, logo's, handelsnamen, handelsopmaak, product- en dienstmerken die op de Site worden gebruikt, afzonderlijk of met elkaar gecombineerd (gezamenlijk de “Merken”) en al dan niet geregistreerd, zijn eigendom van het BEDRIJF, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, of andere externe eigenaren die COMPANY het recht en de licentie hebben verleend om hun merken te gebruiken. U mag de Merken op geen enkele manier gebruiken of weergeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF of de respectieve eigenaar, inclusief gebruik in of als metatags of andere ‘verborgen tekst’. Andere product- of servicenamen, logo's, afbeeldingen, paginakopteksten, knoppictogrammen en scripts van het BEDRIJF zijn merken of handelsopmaak van het BEDRIJF en mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van het BEDRIJF zijn of op enige manier die waarschijnlijk tot gevolg kan hebben verwarring op de markt of die het BEDRIJF in diskrediet brengt of in diskrediet brengt.

Kennisgevingen en procedures voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Meldingen van beweerde schending van het auteursrecht op de Site moeten naar BEDRIJF worden gestuurd.

COMPANY respecteert de intellectuele eigendom van anderen en vraagt haar gebruikers en bezoekers hetzelfde te doen. HET BEDRIJF zal kennisgevingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en passende maatregelen nemen onder de toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Na ontvangst van kennisgevingen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zal het BEDRIJF actie ondernemen om materiaal dat inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, en zal het ondernemen om elke verwijzing of link naar materiaal of activiteit te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. dat inbreuk wordt bevonden. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef dan de volgende informatie op:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;
  • Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op de Site bevindt;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere informatie die redelijkerwijs voldoende is om BEDRIJF in staat te stellen contact met u op te nemen;
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
  • Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving accuraat is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.

Kennisgevingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan:

Per post:

RPM International Inc.
Postbus 777
Medina, Ohio 44258
Tav: Juridische afdeling

Per fax:

330-225-8743

Per email:

DataProtection@rpminc.com
(Vermeld in de onderwerpregel 'Kennisgeving van inbreuk'.)

 

BELANGRIJKE NOTITIE: DE VOORGAANDE INFORMATIE WORDT UITSLUITEND VERSTREKT VOOR HET MELDEN VAN HET BEDRIJF DAT ER MOGELIJK INBREUK OP UW AUTEURSRECHTELIJKE MATERIAAL IS GESCHREVEN. ALLE ANDERE VRAGEN, ZOALS PRODUCTGERELATEERDE VRAGEN EN VERZOEKEN, OF VRAGEN OVER PRIVACY, ONTVANGEN VIA DIT PROCES GEEN ANTWOORD.

 

DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEDRIJF geeft geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid of volledigheid van de site, de gelicentieerde inhoud of de informatie daarin. BEDRIJF richt zich niet op minderjarigen en de Site is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen. COMPANY zal geen contact opnemen met minderjarigen over promoties of voor marketingdoeleinden zonder toestemming van een ouder, noch zal het om meer persoonlijke informatie vragen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om aan een bepaalde activiteit deel te nemen. Het filtert echter geen advertenties of ander materiaal dat minderjarigen via de Site of gelinkte sites kunnen bekijken, waarvan sommige mogelijk ongeschikt zijn voor minderjarigen.

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT:

UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. HET BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT HANDELS- OF PRESTATIEVERLOOP, VRIJHEID VAN KWAADWAARDE CODE, NIET- INBREUK OP EN NIET-INBRENGING MET UW GEBRUIK VAN DE GEHELE OF EEN DEEL VAN DE SITE.

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE (i) DAT DE SITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, (ii) DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DAT PRODUCTEN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OF NAUWKEURIG AFGEBEELD OF PRIJS , (iv) DAT DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (v) DAT DE KWALITEIT VAN ENIGE PRODUCTEN, DE SITE, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U IS GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SITE AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, OF (vi) DAT PRODUCTEN CORRECT IN DE JUISTE BEDRAGEN WORDEN GELEVERD.

ELK MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE WORDT GEDAAN NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE RESULTAATSCHADE.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN HET BEDRIJF OF VIA OF VAN DE SITE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE OF ANDERSZINS VAN TOEPASSING IS OP GROND VAN UW AANKOOP VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN HET BEDRIJF.

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, SPECIAAL, GEVOLG- OF EXEMPLAIR, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ONGEACHT HET VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE WORDEN GETOOND OF BESCHIKBAAR OP DE SITE OF ENIGE ANDERE ZAAK DIE VERBAND HOUDT MET OP UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE. DEZE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT ENIG FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIG BEPERKT VERHAAL. VOOR ZOVER SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Kennisgeving/opt-out-opties

Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of gewone post. BEDRIJF kan ook mededelingen doen over wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of andere zaken door mededelingen of links naar mededelingen op de Site weer te geven. Kennisgevingen of andere correspondentie van u aan het BEDRIJF moeten per aangetekende post worden verzonden, met het verzoek om een ontvangstbewijs, naar:

RPM International Inc.
Postbus 777
Medina, Ohio 44258
Tav: Webmaster

Als u uw gegevens wilt bijwerken of niet langer communicatie van BEDRIJF wilt ontvangen, neem dan contact op met BEDRIJF via DataProtection@rpminc.com .

Algemene informatie

Deze gebruiksvoorwaarden van de website vormen de volledige overeenkomst tussen u en het BEDRIJF met betrekking tot, en zijn van toepassing op uw activiteiten en gebruik van de Site, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en het BEDRIJF. Mogelijk bent u ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in facturen, inkooporders, vrachtbrieven, vrachtbrieven of voorwaarden en contracten die van toepassing kunnen zijn wanneer u producten of diensten aanschaft of gelieerde diensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt. Deze gebruiksvoorwaarden van de website, uw gebruik van de site en elke andere overeenkomst met en de relatie tussen u en het BEDRIJF worden beheerst door de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen, noch zullen de 1980 United States Het Nationaal Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is van toepassing. U en het BEDRIJF komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de relevante staats- of federale rechtbanken in de staat Delaware, Verenigde Staten, en zien af van elk bezwaar tegen de locatie daarin. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat het BEDRIJF, naar eigen goeddunken, van u kan verlangen dat u eventuele geschillen voorlegt die voortvloeien uit het gebruik van deze site, deze gebruiksvoorwaarden van de website of het privacybeleid, inclusief geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de interpretatie, schending, nietigheid, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging daarvan, evenals geschillen die lacunes in het contract opvullen of nieuw ontstaande omstandigheden, tot definitieve en bindende arbitrage onder de International Rules of Arbitration van de American Arbitration Association door één arbiter die is benoemd in overeenstemming met genoemde regels. Niettegenstaande deze regels wordt een dergelijke procedure echter beheerst door de wetten van de staat Delaware en vindt deze uitsluitend plaats in de rechtbanken van Delaware, zoals uiteengezet in deze sectie. Elke arbitrage-uitspraak die op grond van deze clausule wordt gestart, zal beperkt zijn tot geldelijke schadevergoeding en niet tot een billijke schadeloosstelling. Verder heeft de arbiter geen bevoegdheid om punitieve, gevolg- of andere schade toe te kennen die niet wordt gemeten aan de hand van de werkelijke directe schade van de winnende partij in een arbitrage die wordt gestart op grond van deze Sectie, behalve zoals vereist door de wet. Niettegenstaande het voorgaande kan het BEDRIJF bij elke bevoegde rechtbank om billijke schadeloosstelling verzoeken, inclusief een voorlopig en permanent gerechtelijk bevel, om verduistering, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking of inbreuk op IE-rechten te voorkomen of te verbieden. Het onvermogen van het BEDRIJF om enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden van de Website uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Als enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden van de Website of het Privacybeleid door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen u en het BEDRIJF (als de “Partijen” hierbij) er niettemin mee overeen dat de rechtbank moet proberen om uitvoering te geven aan de voorwaarden van de Partijen. bedoelingen zoals weergegeven in de bepaling, en de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van de Website blijven volledig van kracht. U stemt ermee in dat u, ongeacht enige wet of wet die het tegendeel beweert, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site, de Gebruiksvoorwaarden van de Website of het Privacybeleid binnen één (1) jaar na deze datum moet indienen. claim of oorzaak van actie is ontstaan of voor altijd verjaard. De sectietitels in de Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.

Overtredingen

Meld eventuele schendingen van de gebruiksvoorwaarden van de website of het privacybeleid aan DataProtection@rpminc.com .

De Partijen erkennen dat zij hebben geëist dat deze Gebruiksvoorwaarden van de Website in het Engels worden opgesteld en verstrekt.

 

Bepalingen specifiek voor gebruikers in de Verenigde Staten

BEDRIJF houdt zich aan de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) op onze site. De privacy van een kind is belangrijk voor ons. Niemand jonger dan 13 jaar is geautoriseerd of toegestaan om persoonlijke informatie aan of op onze Site te verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op de Site of op of via een van de functies op de Site, en verstrek geen enkele informatie over uzelf aan ons, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een eventuele schermnaam of gebruikersnaam die u gebruikt. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Het verstrekken van persoonlijke informatie over een kind, inclusief de naam en leeftijd van het kind, is strikt ter beoordeling van de ouders. Ouders kunnen op elk moment verzoeken om inzage in hun persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van hun kind die zij bij ons hebben ingediend. Een ouder kan ook vragen om deze te laten verwijderen door een verzoek te sturen naar DataProtection@rpminc.com . Bezoekers van de site die jonger zijn dan 18 jaar moeten deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website samen met hun ouders doorlezen ter begeleiding.

Privacyrechten

De wetgeving inzake gegevensprivacy in bepaalde rechtsgebieden kan gebruikers van de Site die inwoner zijn van dergelijke rechtsgebieden toestaan bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot het bewaren, gebruiken, openbaar maken en/of verwijderen van hun persoonlijke gegevens. Meer informatie over de gegevensverwerkingspraktijken van het BEDRIJF en de privacyrechten van gebruikers kunt u vinden in het privacybeleid van het BEDRIJF op https://www.rpminc.com/privacy-policy/ .